• een valse hoedanigheid: een titel, een functie, een verwantschap aanmeten die men in werkelijkheid niet heeft: hetzij mondeling of schriftelijk. Straattrucs Veel oplichting vindt plaats op straat, of aan de huisdeur.• listige kunstgrepen: dit is het stellen van bedrieglijke handelingen, manoeuvres. Diefstallen gepleegd door een gehuwde ten nadele van zijn echtgenoot, door een weduwnaar of een weduwe wat zaken betreft die aan de overleden echtgenoot hebben toebehoord, door afstammelingen ten nadele van hun bloedverwanten in de opgaande lijn, door bloedverwanten in de opgaande lijn ten nadele van hun afstammelingen, of door aanverwanten in dezelfde graden, geven alleen aanleiding tot burgerrechtelijke vergoeding. N, 25 september 2001 (Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie inzake A. Omdat een vlotte babbel hier cruciaal is, spreekt men ook van babbeltrucs.

- ze moeten ofwel doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen , of om op een andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid. uittreksel uit het strafwetboek: oplichting en bedriegerij Art. Sommige oplichters zetten zelfs kinderen in, want wie weigert nou een schattige hummel iets?

496 Hij die, met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort, zich gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen doet afgeven of leveren, hetzij door het gebruik maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met geldboete van zesentwintig [euro] tot drieduizend [euro]. Bekende trucs zijn: Gokspelletjes op straat, zoals balletje-balletje.

Kassatruc Wordt vooral toegepast in fastfoodrestaurants waar de bestelling bij een rijenkassa geschiedt. De frauduleuze kassamedewerker schat de klant in en besluit dan de wisseltruc wel of niet uit te halen in samenwerking met een collega.

Het komt ook voor dat particulieren een spookfactuur per e-mail ontvangen.

Hierna komt de medewerker terug en overhandigt wisselgeld van 10 of 20 euro Als de klant het niet door heeft is de truc meteen geslaagd, bij reclameren ontstaat er een probleem.

Wanneer de klant een klein bedrag betaalt met een grotere coupure, bijvoorbeeld een bestelling van 6 euro betaalt met een biljet van vijftig euro haalt de medewerker het correcte wisselgeld ( 2x twintig euro en 4 euro) uit de kassa maar geeft deze niet direct terug maar loopt eerst naar de collega en overhandigt deze onzichtbaar de twee biljetten van twintig euro en krijgt een kleinere coupure toegestopt. Om als dader schuldig te zijn aan oplichting zijn vereist het oogmerk om zich bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, de aanwending van bedrieglijke middelen hiertoe, die meer zijn dan leugenachtige mondelinge of schriftelijke beweringen, en gevolgd zijn door een afgifte of levering van de zaak; de omstandigheid dat de dader niet persoonlijk de gebruikte middelen heeft aangewend of de opgelichte zaak in ontvangst heeft genomen, maar dit bewust overliet aan een mededader doet geen afbreuk aan de omstandigheid dat hierdoor in zijn hoofde alle strafbare bestanddelen van oplichting kunnen verenigd zijn (art. Om als mededader schuldig te zijn aan oplichting, zijn vereist een door de wet bepaalde vorm van medewerking en de kennis dat die een bepaalde oplichting betreft, niet het opzet om zelf bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, maar om zijn medewerking aan de oplichting te verlenen; die kennis moet alle omstandigheden betreffen die van het feit een strafbaar feit maken (art. Ook de omgekeerde truc bestaat: de klant beweert ten onrechte voor te weinig gegeven geld wisselgeld te hebben ontvangen. Dit kan echter niet opgelost worden door het controleren van de kassa of opvragen van eventuele videobeelden want de kassa-inhoud klopt en op de video is ook te zien dat er geld is uitgehaald maar hoeveel is nooit te onderscheiden.[Poging tot het wanbedrijf omschreven in het eerste lid wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig tot tweeduizend [euro].] [In de gevallen in de vorige leden omschreven kan de schuldige bovendien worden veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33.] Art. Uiteindelijk is er maar een winnaar en dat is de organisator, die meestal op een of andere manier vals speelt om de uitslag in zijn voordeel te manipuleren; Wisseltrucs: De oplichter incasseert geld bij zijn slachtoffer en geeft vals geld terug.497 Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft: [Zij die met bedrieglijk opzet aan een in België of in het buitenland wettelijk gangbare munt de schijn geven of pogen te geven van een munt van grotere waarde; Zij die munten uitgeven of pogen uit te geven, waaraan de schijn is gegeven van munten van grotere waarde, of zodanige munten in het land invoeren of pogen in te voeren met het doel die in omloop te brengen]; Zij die stukken metaal zonder enige muntslag uitgeven of pogen uit te geven voor muntstukken. 497bis Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro] worden gestraft zij die munten waaraan de schijn is gegeven van munten van grotere waarde, ontvangen of zich aanschaffen met het doel die in omloop te brengen. Hij doet zich bijvoorbeeld voor als een politieman die een biljet van 50 euro wil controleren op echtheid.500 Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot duizend [euro] of met een van die straffen alleen worden gestraft: Zij die [voedingsmiddelen] bestemd om verkocht of gesleten te worden, vervalsen of doen vervalsen; Zij die deze zaken verkopen, slijten of te koop stellen, wetende dat zij vervalst zijn; Zij die door aanplakbiljetten of door berichten, al dan niet gedrukt, kwaadwillig of bedrieglijk het procédé om diezelfde zaken te vervalsen, verbreiden of bekendmaken. 501 Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij bij wie [voedingsmiddelen gevonden worden] bestemd om verkocht of gesleten te worden, en die weet dat zij vervalst zijn. 501bis Wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van zesentwintig tot driehonderd [euro] of met één dezer straffen alleen, hij die, zonder het in artikel 500 vereiste bedrieglijk opzet, vervalste [voedingsmiddelen] heeft verkocht, gesleten of te koop gesteld.] Art. Leugenachtige verklaringen alleen leveren het misdrijf oplichting niet op, wanneer zij niet gepaard gaan met een extern feit of enige handeling bedoeld om ze geloofwaardig te maken (art. Het slachtoffer wisselt tegen een zeer ongunstige wisselkoers of krijgt vals geld terug.